انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی
دکتر امید علی حسین زاده
 استادیارپایه 5 
 amirhoseinzade1359@gmail.com
 
دروس آموزشی

دروس مدیریتی: 1- زبان تخصصی مدیریت2- اصول مدیریت و سرپرستی 3- مبانی سازمان و مدیریت4- مدیریت رفتار سازمانی5- مدیریت منابع انسانی6- روش تحقیق در مدیریت7- مدیریت کارافرینی 8- کاربردآمار در مدیریت9- روانشناسی مدیریت و سازمان10-بالندگی سازمانی

دروس علوم تربیتی:1- زبان تخصصی علوم تربیتی 2- روش تحقیق در علوم تربیتی 3- آمار در علوم تربیتی 4- اصول برنامه ریزی درسی و آموزشی 5- روشها و الگو های تدریس پیشرفته 6- فلسفه  تعلیم و تربیت7-روشهای ارزشیابی در نظامهای آموزشی 8- مطالعات تطبیقی در نظامهای آموزشی 9-نظارت و راهنمایی تعلیماتی 10-سمینارهای تعلیم و تربیت

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.